Historia Domu Katechetycznego i Parafii w Wiśle Jaworniku

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle posiadała punkt katechetyczny, zarejestrowany przez Urząd Wojewódzki, który mieścił się w prywatnym domu p. Zuzanny Pilch przy ul. Jawornik 46. Z powodu wypowiedzenia lokalu, a także braku możliwości znalezienia nowego, Parafia w dniu 04 stycznia 1979r. zwróciła się z prośbą do Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej o zezwolenie na budowę Domu Katechetycznego. Prawie cały rok trwały rozmowy pomiędzy Parafią a Urzędem Wojewódzkim w Bielsku-Białej w powyższej sprawie. Dnia 17 grudnia 1979 r. Wojewoda Bielski wydaje zezwolenie na przeznaczenie części działki pod budowę punktu katechetycznego. Na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 08 marca 1980 r. podjęto następującą uchwałę: „Rada Parafialna uchwala zakupić od p. Józefa Cieślara, zam. przy ul. Branców 10 obszar gruntu o powierzchni 0,37ha pod budowę domu katechetycznego”.

02 maja 1980 r. Rada Parafialna zakupiła działkę pod budowę domu katechetycznego. Z kolei 10 maja 1980 r. inż. Karol Gaś przedstawił projekt obiektu, który przez komisję został przyjęty.

Ks. bp Janusz Narzyński w czasie poświęcenia tego budynku powiedział m.in.: „Pamiętacie Bracia i Siostry, jakie były początki tej budowli. Szukaliśmy rozwiązania, ażeby przyjść z pomocą młodzieży, która w jakże nieodpowiednich warunkach zbierała się na letnie spotkania w Salmopolu i tam spotkaliśmy się z trudnościami nie do przezwyciężenia. I wówczas zrodziła się ta myśl, ażeby tutaj w Jaworniku, w tym jakże pięknie położonym miejscu, wybudować taki ośrodek, który by służył całej Jednocie i który by umiał przygarnąć tych, którzy do nas przyjeżdżają. Taki był to początek, skromny. Nawet nie mieliśmy środków na to, by rozpocząć. Tak. Ale mimo to postanowiliśmy budować, bo wiemyBracia i Siostry, że te nasze budowle składają się nie tylko z cegieł i kamieni, ale te świątynie buduje się z żywych kamieni serc. I takie serca się znalazły, które przyszły z pomocą.”

Projekt został zatwierdzony 20.10.1980 roku Pod koniec października przystąpiono do prac ziemnych. Obowiązki mistrza budowlanego przyjął p. Jan Podżorski, zam. ul. Ochorowicza 2; zaś obowiązki kierownika i inspektora nadzoru p. Bronisław Cieślar, zam. ul. Jawornik 3. Dnia 12 listopada w Jaworniku powołano Komitet Budowy, który liczył 28 osób(mieszkańców Jawornika) oraz 6 członków Rady Parafialnej. Dnia 13 grudnia 1980 r. Komitet Budowy został przez Radę Parafialna zatwierdzony. W miesiącu kwietniu przystąpiono do budowy Punktu Katechetycznego. W celu zabezpieczenia środków na budowę zwrócono się z odezwą do zborowników Parafii wiślańskiej w sprawie zbiórki ofiar na budowę punktu katechetycznego. Wielką pomocą w realizacji dzieła budowy były subwencje zagraniczne. Uroczystość położenia i poświęcenia kamienia węgielnego odbyła się w niedzielę 10 maja 1981 roku o godz. 11-tej z udziałem ks. bpa Janusza Narzyńskiego i zaproszonych gości. Nad całością przedsięwzięcia czuwał ks. Karol Samiec.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu wielu organizacji kościelnych w kraju i za granicą punkt katechetyczny został ukończony i wyposażony. Dnia 01 maja 1983 o godz. 14-tej odbyła się uroczystość poświęcenia Domu Katechetycznego, który miał odtąd służyć całej jednocie naszego Kościoła.

W czasie uroczystości ks. bp J. Narzyński powiedział: „Zakończyła się budowa murów. Rozpoczął się nowy etap w życiu tego obiektu. Zeszli z murów budowniczowie, którzy z cegieł, kamieni, wapna i cementu stawiali ten dom. Ale wchodzą w ten dom budowniczowie, którzy w rękach i umysłach niosą Słowo Boże. Poświęcamy ten Dom w imię Boże. Ma służyć zborowi, dzieciom i młodzieży, całej rodzinie Bożej... Ten dom ma służyć całej Jednocie. Cała Jednota uczestniczyła w powstawaniu tego dzieła i tego Domu i cała Jednota chce się tutaj czuć dobrze. Cała Jednota chce też uczestniczyć w waszym życiu tak, jak wy w ten sposób macie prawo uczestniczyć w życiu całego Kościoła.”

Odtąd ośrodek miał służyć wiernym z Jawornika oraz różnym grupom, które organizowały wypoczynek w tym malowniczym zakątku. Ponadto dom ten stał się miejscem wielu konferencji, spotkań organizowanych przez Parafię, Kościół i Polska Radę Ekumeniczną. Najczęściej korzystała z niego nasza młodzież, uczestnicząc w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku.

Decyzją Konsystorza, z dniem 01 grudnia 1994 r. powstaje w Wiśle Jaworniku samodzielna Parafia. Pierwszym administratorem zostaje ks. Zdzisław Sztwiertnia. W październiku 1996 roku zostaje wprowadzony w urząd Proboszcza. Oprócz niedzielnych i świątecznych nabożeństw odbywają się co tygodniowe spotkanie „ze Słowem Bożym”; spotkania młodzieży; koła kobiet. W Parafii działa chór i zespół młodzieżowy; raz w miesiącu organizowane są nabożeństwa rodzinne. Od 11-tu lat w okresie świąteczno-noworocznym są organizowane wczasy dla osób samotnych i starszych, które cieszą się wielkim powodzeniem. Nad całością służby czuwa Rada Parafialna i Komisja Rewizyjna.